Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem www.pat15.net

DEFINICJE:

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. SKLEP/SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pat15.net za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 3. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. TOWAR – rzecz prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa kupna-sprzedaży.
 6. USŁUGA DODATKOWA – usługa świadczona przez Sprzedawcę lub osobę przez nią upoważnioną na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 7. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. KUPUJĄCY – każdy Klient zawierający Umowę kupna-sprzedaży ze Sprzedającym
 9. ODWIEDZAJĄCY – każda osoba przebywająca na witrynie Sklepu, która nie dokonuje zakupu.
 10. SPRZEDAJĄCY – właściciel Sklepu – Firma pat15.net Patryk Kłoda, mieszcząca się przy ulicy Wolności 15, 43-440 Goleszów.
 11. ADMINISTRATOR – administratorem Sklepu jest Sprzedający.
 12. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 13. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zapisane w zbiorze zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 14. UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 15. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 16. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

I INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Właścicielem sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem) znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.pat15.net jest Firma pat15.net Patryk Kłoda, ul. Wolności 15, 43-440 Goleszów, REGON: 241240401, NIP UE: PL5482534084

2. Sklep umożliwia dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu.

3. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w Sklepie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji produktów.

4. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu( zwaną dalej Sprzedawcą) jest właściciel Sklepu – Firma pat15.net Patryk Kłoda

5. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie (zwaną dalej Kupującym) może być każdy Klient.

6. Adres do korespondencji:  pat15.net Patryk Kłoda, ul. Wolności 15, 43-440 Goleszów

7. Adresy Punktów odbioru towaru: pat15.net Patryk Kłoda, ul. Wolności 15, 43-440 Goleszów

8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę pat15.net Patryk Kłoda podanych poprzez wypełnienie odpowiednich do tego formularzy.

9. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia oraz usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r.

10. Administrator Sklepu oświadcza, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia w Sklepie są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zm).

11. Oferowane Towary są przedstawiane zgodnie ze specyfikacją deklarowaną przez Producenta danego Towaru, określoną w drodze publikowanych przez niego oficjalnych materiałów informacyjnych.

12. Opisy produktów oraz ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryny www.pat15.net

13. Kupujący zawiera Umowę kupna-sprzedaży Towarów zamawianych w Sklepie Sprzedawcy tym samym akceptując warunki określone w niniejszym regulaminie poprzez zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 

II KONTO

 

1. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta po dokonaniu rejestracji w Sklepie za pomocą interaktywnych formularzy znajdujących się na stronach Sklepu. 

2. Posiadanie Konta w ramach innej usługi Sprzedawcy nie pozwala na korzystanie z konta Klienta w tym Sklepie.

3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, hasło oraz telefon kontaktowy.

4. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Za podanie nieprawdziwych danych Sprzedający ma prawo wyciągnąć konsekwencje karne.

5. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia w formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

6. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Klient może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

7. Zamieszczone w ramach Sklepu treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

8. Podczas składania zamówienia Klient może skorzystać z danych, które Klient zapisał na swoim Koncie np. adres, dane kontaktowe.

9. Klient ma prawo do usunięcia swojego Konta w Sklepie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep[malpa]sklep.pat15.net z prośbą o usunięcie swojego Konta.

10. Usunięcie Konta nie jest równoznaczne z zerwaniem umowy dot. świadczenia wcześniej zamówionych usług.

11. Klient odpowiada za zamieszczane przez siebie w Sklepie treści, w tym Opinie i różnego rodzaju dane.

12. Zabrania się zamieszczania treści łamiących prawo, wulgarnych, zachęcających do nienawiści oraz innych naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także treści, danych niezgodnych z prawdą.

13. Osoby dopuszczające się czynów zabronionych zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

 

III SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE

 

1. Sklep umożliwia dokonywania zakupów 24/dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Obsługa Sklepu (Infolinia) jest czynna w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00.

3. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient winien złożyć zamówienie.

4. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie interaktywnego formularza znajdującego się na stronach internetowych Sklepu i kliknięcie przycisku: „Złóż zamówienie”

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

6. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

7. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8. Zakupów w Sklepie może dokonać Klient posiadający Konto zarejestrowane na stronie Sklepu, a także Klient nie posiadający Konta na odrębnych warunkach.

9. Dodanie towaru do koszyka nie oznacza zawarcia Umowy kupna-sprzedaży. Zostaje ona zawarta po wykonaniu kroków opisanych w poniższych punktach regulaminu.

10. Klikając na przycisk „Koszyk”, wyświetlany w prawym górnym rogu Sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.

11. Kupujący chcąc sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk:

a. „Przejdź do koszyka” widniejący bezpośrednio po dodaniu produktu do koszyka,
b. “Koszyk” widniejący w prawym górnym rogu, będąc na dowolnej podstronie Sklepu.

12. Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji na swoim Koncie w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Kupujący może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim przypadku Klient winien w następnym kroku podać niezbędne dane do realizacji zamówienia.

13. Chęć zawarcia umowy kupna-sprzedaży Kupujący wyraża poprzez wypełnienie wszystkich niezbędnych pól wskazanych podczas dokonywania zakupu tj.

Krok 1 Wybór formy płatności i dostawy
Krok 2 Szybki zakup lub rejestracja/logowanie
Krok 3 Potwierdzenie zamówienia
Krok 4 Podsumowanie złożonego zamówienia na stronie internetowej Sklepu

i  kliknięcie przycisku Złóż zamówienie”.

14. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia telefonicznie treść Umowy kupna-sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego.

14.1. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Kupujący prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy.

14.1.1. W tym celu wystarczy wysłać odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

14.2 Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail potwierdzający, że zamówienie zostało złożone i przyjęte przez Sprzedawcę.

15. Po dokonaniu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Kupujący otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie zamówienia.

15.1. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla Kupującego, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych Sklepu.

16. Po pozytywnej weryfikacji zamówienia Sprzedający potwierdza w osobnym mailu przyjęcie zamówienia do realizacji.

16.1. W przypadku negatywnej weryfikacji – podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym.

17. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między Sklepem, a Kupującym, jest moment, w którym przedstawiciel Sklepu telefonicznie lub e-mailem potwierdza, że zamówienie zostało skierowane do realizacji.

18. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień z niepełnymi danymi bądź budzącymi wątpliwość .

19. Klient ma prawo wyboru (zgodnie z formularzem zamówienia):

a. formy wysyłki,
b. formy płatności,
c. rodzaju dokumentu zakupu,
d. formy dokumentu zakupu.

19.1. Zaznaczenie wybranej opcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opłacanie kwoty znajdującej się obok wybranej opcji, jak i w podsumowaniu składanego zamówienia.

19.2. W Kroku 1 Klient wybiera formę wysyłki (Regulamin: IV pkt. 3) formę płatności (Regulamin: V pkt 4.)

19.3. W Kroku 3 Klient podczas składania zamówienia wybiera preferowany rodzaj dokumentu zakupu – paragon lub fakturę VAT.

19.4. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.

19.4.1. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

19.5. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

19.6. Sprzedający wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

19.7. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

19.7.1. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.

19.7.2. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.

19.8. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli nadanego na adres: pat15.net Patryk Kłoda, ul. Wolności 15, 43-440 Goleszów lub elektronicznie na adres sklep[malpa]sklep.pat15.net

19.8.1. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sprzedający. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

20. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do realizacji o ile wcześniej poinformuje o chęci jej dokonania Sprzedającego.

21. Po wypełnieniu kroku 1 Kupujący dokonujący złożenia zamówienia bez rejestracji/zalogowania na Konto podaje lub w przypadku Kupujących posiadających Konto weryfikuje poprawność danych adresowych niezbędnych dla realizacji procesu dostawy oraz wystawienia dowodu zakupu, tj.

21.1. w przypadku zamówienia prywatnego:
adres e-mail, imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego

21.2. w przypadku zamówienia firmowego
adres e-mail, nazwa firmy, numer NIP, REGON, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego.

21.3. Istnieje możliwość podania innych danych do wystawienia dokumentu niż podane dane do wysyłki. W tym celu należy odznaczyć pole “dane do faktury identyczne jak do dostawy” 

IV REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 

1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez informacje zawarte w formularzu zamówienia, jak i poprzez dane zawarte w Sklepie.

2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

3. Zamówione Towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia wg. następującego wyboru:

a. Kurier,
b. Przesyłka pocztowa priorytetowa,
c. Odbiór osobisty.

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian dotyczących realizacji zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail lub/ i wyświetlenie odpowiedniej informacji na Koncie Klienta.

5. Zamówienie zostanie wysłane na „adres dostawy” wskazany w formularzu zamówienia przez Kupującego (którego Kupujący dokonał wypełniając krok 2) i wpłynięcie należnej płatności na konto Sprzedającego (za wyjątkiem zamówienia za pobraniem).

5.1. W przypadku podania niepełnego adresu lub budzącego wątpliwości Sprzedający podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym w celu jego uzupełnienia lub potwierdzenia.

5.1.1. Jeśli próba kontaktu opisana w pkt. 5.1 się nie powiedzie, Sprzedający ma prawo dokonać anulacji zamówienia.

5.2. Jeśli adres podany przez Kupującego będzie błędny, a przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedającego wszelkie koszty z tego tytułu pokrywa Kupujący

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny.

6.1. W przypadku niedostępności jakichkolwiek towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

6.2. W sytuacji opisanej w pkt. 6.1 Kupujący podejmuje decyzje o sposobie realizacji lub dokona anulacji zamówienia.

7. W przypadku chęci dokonania zmiany sposobu realizacji zamówienia przez Kupującego decyzja ta nie jest wiążąca dla Sprzedającego. Staje się ona wiążąca wówczas, gdy Sprzedający wyrazi akceptację w formie pisemnej tj. wyśle stosowną wiadomość e-mail i/lub sms i/lub wyświetli stosowny komunikat na Koncie Klienta.

8. W przypadku kiedy Kupujący dokona anulowania części/całości zamówienia, a Kupujący dokonał zapłaty, Sprzedający zwróci winną należność w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od daty dokonania anulacji.

9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia ( realizacja częściowa lub całkowita). Wówczas Sprzedający powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt.

9.1. Jeśli nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, Umowa kupna-sprzedaży zostaje rozwiązana lub w przypadku realizacji częściowej nastąpi jej modyfikacja za porozumieniem stron.

9.2. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar, Sprzedający zwróci Kupującemu winną należność w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia/jego części.

10. Maksymalny czas dostawy zakupionego towaru na terytorium Polski wynosi 30 dni.

10.1. Czas liczony jest od momentu złożenia zamówienia, z wyjątkiem płatności przelewem – w tym przypadku liczony jest on od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego.

11. Informacja o dostawie i kosztach przesyłki dostępna jest w zakładce “Dostawa, płatności”.

12. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Kupujący otrzymał zamówione towary w jak najkrótszym czasie.

13. Zazwyczaj czas dostawy zakupionego towaru nie przekracza 2-5 dni roboczych od daty skierowania zamówienia do „Realizacji w toku”, o której Kupujący jest informowany stosownym e-mailem.

14. Dostawa kurierem odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

15. Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu.

16. W przypadku dostaw do państw poza unijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mające zastosowanie – obowiązek dopełnienia leży po stronie Klienta.

17. Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Kupujący winien spisać protokół szkody w obecności kuriera, a następnie niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Sprzedający ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela.

17.1. Jeśli Kupujący nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie wpłynie to na ustawowe warunki gwarancji.

18. W celu realizacji zamówienia, Sprzedający przekazuje wybranej przez Kupującego firmie dostawczej adres mailowy oraz numer jego telefonu kontaktowego.

18.1. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej Umowy kupna-sprzedaży ze Sklepem.

18.2. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania.

 

V CENY I PŁATNOŚCI

 

1. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

2. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy towaru, które są wskazywane wyraźnie w trakcie składania zamówienia chyba, że Kupujący składa zamówienie o wartości, która uprawnia do darmowej wysyłki o czym jest każdorazowo informowany w toku składania zamówienia, jak i w podsumowaniu zamówienia.

3. Informacja o wartości zakupów pozwalających na skorzystanie z darmowej wysyłki towaru znajduje się w zakładce “Dostawa, płatności” oraz w formularzu zamówienia.

4. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych formach płatności.

4.1. Klient może skorzystać z następujących form płatności:

a. Przelew na konto bankowe (przedpłata)
Winną kwotę należy przelać w ciągu 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Dane do wpłaty zostaną podane w potwierdzeniu zamówienia (Krok 3).

b. Gotówka przy odbiorze
Zapłata gotówką kurierowi (w przypadku dostawy w wybrane miejsce) / pracownikowi Sklepu (w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Firmy Sprzedającego lub w innym ustalonym miejscu odbioru) przy odbiorze przesyłki.

c. DotPay
Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu DotPay. Możliwość zapłaty kartą kredytową lub przelewem bezpośrednio z wybranego banku.

d. PayPal
Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal.

5. Istnieje możliwość obniżenia kwoty do zapłaty przez Kupującego jeśli poda On kod Kuponu rabatowego dedykowanego dla Sklepu w odpowiednim miejscu formularza zamówienia w Kroku 1.

6. Jeżeli z danym sposobem płatności, czy dostawy wiąże się dla Kupującego dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta obok poszczególnych opcji wyboru, jak i w podsumowaniu zamówienia.

7. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez Klienta rodzaju dostawy, Sprzedający zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. 

8. W przypadku zakupów Towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości Sprzedający zastrzega sobie prawo zażądania zaliczki przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

8.1. W przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania Umowy wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Klientowi, może jednak zostać ona pomniejszona o koszty jakie Sprzedający poniósł w związku z czynnościami związanymi z realizacją zamówienia.

9. Koszty wysyłki zawarte na stronach Sklepu dotyczą przesyłek dostarczanych na terytorium Polski.

10. W przypadku wysyłki poza granice Polski, koszty dostawy ustalane są indywidualnie z Klientem.

11. W przypadku chęci dokonania zakupu produktów w Sklepie przez Klienta z dostawą poza granicę Polski, przed złożeniem zamówienia Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą.

11.1. Jeżeli koszty wysyłki zagranicznej nie odpowiadają Klientowi Umowa kupna-sprzedaży nie dochodzi do skutku.

 

VI ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 

1. Towar pozostaje własnością Sprzedającego, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar.

2. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą Sprzedającego.

 

VII GWARANCJA

 

1. Towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub Sklepu. W przypadku gdy z Towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju.

1.1. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu.

1.2. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

2.1. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę.

2.2. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i w przypadku chęci zgłoszenia szkód sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

3. Roszczenia z tytułu gwarancji nie obejmują domagania się Kupującego od Sprzedawcy zwrotu korzyści utraconych w związku z nieprawidłowym działaniem Towaru.

4. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania Towaru lub niemożności jego użytkowania z przyczyn od Niego niezależnych.

5. Wszelkie naprawy wykonywane przez Sprzedającego po upływie terminu gwarancyjnego zostaną wykonane odpłatnie i pod warunkiem uprzedniego skontaktowania się Kupującego ze Sprzedającym w celu oszacowania wysokości wynagrodzenia i przybliżonego terminu naprawy. 

6. Sprzedawca w ramach udzielonej gwarancji nie ponosi odpowiedzialności za: 

a, Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem siły zewnętrznej. 
b. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu, wykorzystywania, nieprawidłowej obsługi lub niewłaściwego przechowywania czy transportu Towaru. 

7. Utrata gwarancji może nastąpić w przypadku naruszenia plomb, numerów seryjnych, przecięcia przewodów, zmiany wtyczek, uszkodzenia końcówek montażowych, nieprawidłowej eksploatacji, próby dokonania naprawy i przeróbek dokonanych bez zgody Sprzedającego. 

8. Jeżeli reklamowany Towar okaże się sprawny lub za wykryte uszkodzenia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Kupujący zobowiązany będzie pokryć odpowiednie koszty przesyłki oraz wnieść Opłatę Manipulacyjną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) netto. 

9. Towary objęte są gwarancją z chwilą ich wydania, bez konieczności wystawienia przez Sprzedawcę dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 k.c. 

10. W przypadku gdy gwarancji udziela producent danego towaru, wówczas warunki gwarancji opisuje dokument karty gwarancyjnej dołączony do towaru.

11. Udzielona przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego punktu gwarancja na Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176), w tym uprawnień związanych z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową. 

 

VIII REKLAMACJE

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

a. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 Kodeksu Cywilnego);
b. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
c. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

3. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

4. Sprzedawca zapewnia sprawne działanie Towaru, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z dedykowaną instrukcją obsługi lub zaleceniami użytkowania. 

5. W przypadku gdy sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej) odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta z tego tytułu określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Wady Towaru ujawnione w okresie trwania gwarancji, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej, będą usuwane na koszt Sprzedawcy w ramach trybu reklamacyjnego. 

7. W przypadku wykrycia wady Towaru, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę na piśmie, drogą telefoniczną bądź pocztą elektroniczną o wykrytej wadzie, a następnie wypełnić otrzymane Zgłoszenie Reklamacyjne.

8. Po powiadomieniu przez Klienta Sprzedawcy o wykrytej wadzie Towaru, Sprzedawca określi czy wraz z wypełnionym Zgłoszeniem Reklamacyjnym Klient winien również odesłać wadliwy Towar.

9. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

a. poprzez formularz zgłaszania reklamacji do zamówienia znajdujący się w Sklepie,

b. e-mailem na adres: sklep[malpa]sklep.pat15.net

c. listownie na adres: pat15.net Patryk Kłoda, ul. Wolności 15, 43-440 Goleszów

10. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji.

11. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

a. nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

b. tytuł lub przedmiot reklamacji;

c. udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragonu lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

d. roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;

e. kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);

f. informację co reklamujący chce uzyskać w przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego
  – żądanie doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
  – żądanie obniżenia ceny,
  – żądanie odstąpienia od umowy;

g. podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej.

12. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Sprzedającego w terminie nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.

12.1. Nieustosunkowanie się do złożonej reklamacji w powyższym terminie będzie oznaczało, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

12.2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego Towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14- (słownie: czternaście) dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

12.3. Jeżeli celem ustosunkowania się do złożonej reklamacji lub do wykonania uprawnień  Klienta wynikających z rękojmi konieczne będzie dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedającego, reklamujący zostanie poproszony o jego odesłanie na swój koszt.

12.3.1. Kupujący zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć odsyłany Towar.

12.3.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub ubytki powstałe wskutek niewłaściwego zabezpieczenia lub transportu do Serwisu. 

13. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

a. napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;

b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta;

c. uszkodzeń Produktu wynikających na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

d. uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

14. Gwarancji nie podlegają:

a. poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;

b. przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

c. wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).

15. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

16. W miarę możliwości Klient powinien wskazać okoliczności wystąpienia wady, datę jej ujawnienia oraz charakter samej wady. Powyższe wymogi stanowią jedynie formę wskazówek i nie mają wpływu na merytoryczne rozpatrzenie reklamacji, która złożona została z ich pominięciem.

17. Sprzedawca, uznając roszczenia Kupującego za uzasadnione, postąpi z Towarem Wadliwym według wyboru Kupującego wskazanego w Zgłoszeniu Reklamacyjnym i w tym celu: 

a. Usunie wadę poprzez nieodpłatną naprawę, chyba że wada jest tego rodzaju, że nie może zostać usunięta albo jej usunięcie mogłoby narazić Sprzedawcę na znaczne koszty. 

b. Wymieni Towar na wolny od wad, chyba że zdoła usunąć wadę poprzez nieodpłatną naprawę. 

18. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 17 w terminie 14 (słownie: czternaście) dni roboczych od dnia uznania zgłoszenia reklamacyjnego i dostarczenia Wadliwego Towaru do Sprzedającego z zastrzeżeniem pkt. 19. 

19. W przypadku, gdy wykonanie czynności, o których mowa w pkt. 17, wymagać będzie skorzystania z Serwisu Producenta lub sprowadzenia niedostępnych u Sprzedającego części, co spowoduje przekroczenie terminu naprawy, o którym mowa w pkt. 18, Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego o tym fakcie wskazując termin, w jakim jest możliwe dokonanie naprawy, a w przypadku umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176), zobowiązuje się poczynić kroki mające na celu ustalenie z konsumentem terminu na dokonanie naprawy, przy uwzględnieniu elementów, o których mowa wyżej.

20. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany na taki sam Towar wolny od wad w wyniku braku określonego modelu w asortymencie, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wymiany wadliwego Towaru na inny model o porównywalnych (wg uzasadnionego uznania) właściwościach. W przypadku braku w asortymencie takiego Towaru, Sprzedawca – za zgodą Kupującego – może dokonać wymiany na Towar o lepszych właściwościach, za dokonaniem przez Kupującego odpowiedniej dopłaty. 

21. Sprzedawca po usunięciu wady, bądź wymianie Towaru na wolny od wad odeśle Towar do Kupującego na własny koszt na adres podany przez Kupującego w Zgłoszeniu Reklamacyjnym.

 

IX WYMIANA TOWARU

 

1. W szczególnych przypadkach, przy uwzględnieniu pkt 2, Sprzedawca dopuszcza możliwość wymiany zakupionego Towaru na Towar Docelowy w tej samej lub wyższej cenie ( za dopłatą różnicy) w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia zakupu Towaru. 

2. Towar może być wymieniony tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieodpakowanym i nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam Towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.

3. W celu dokonania wymiany Towaru, Kupujący zobowiązany jest uprzednio poinformować o tym zamiarze Sprzedawcę, wypełnić stosowne Zgłoszenie i odesłać je wraz ze sprzętem na wskazany w Zgłoszeniu adres.

4. Koszty przesyłki zarówno do Serwisu, jak i z powrotem do Kupującego pokrywa Kupujący.

5. W Zgłoszeniu dot. Wymiany Towaru powinna znaleźć się informacja, na jaki Towar ma zostać wymieniony Towar będący przedmiotem wymiany. 

6. W razie jakichkolwiek wątpliwości Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym celem wyjaśnienia kwestii dla niego niejasnych. To samo tyczy się wątpliwości Sprzedającego wobec Kupującego.

 

X ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta.

 


POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 (słownie: czternaście) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35

1.1. Czas ten liczy się od dnia, w którym Kupujący lub upoważniona przez niego osoba (inna niż przewoźnik),

1.1.1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą) – objął w posiadanie rzecz od której chce odstąpić.

1.1.2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

1.1.3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

1.1.4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

1.1.5. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres pat15.net Patryk Kłoda, ul. Wolności 15, 43-440 Goleszów lub pocztą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: sklep[malpa]sklep.pat15.net

4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem: http://sklep.pat15.net/odstapienie-od-umowy-pm-24.html jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu na trwałym nośniku (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA RZECZY 

1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz  lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz.

1.1. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem terminu.

1.2. Rzecz należy odesłać na adres siedziby Firmy Pat15.net Patryk Kłoda tj. 43-460 Goleszów, ul. Wolności 15.

2. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedającego lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedającym.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę za jaką Kupujący kupił dany Towar (z wyłączeniem bezpośrednich kosztów dostarczenia rzeczy do Konsumenta – jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego – oraz zwrotu rzeczy do Sprzedającego) niezwłocznie w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od daty otrzymania Towaru przez Sprzedającego.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Z tego tytułu Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami.

5. Zwrot płatności następuje poprzez przelanie jej na podane przez Kupującego konto bankowe znajdujące się w oświadczeniu odstąpienia od umowy (chyba że ustalenia między Kupującym, a Sprzedającym będą inne).

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności, aż do momentu otrzymania kompletnego towaru.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG 

1. W przypadku odstąpienia od umowy świadczenia usług Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

 

WYŁĄCZENIA PRAW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

f. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

g. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, która została nieodwracalnie zmieszana z innymi produktami, uszkodzona już po doręczeniu.

 

KONIEC POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 


XI USŁUGI DODANE

 

1. Usługi dodane to dodatkowe usługi promocyjne (np. instalacja, dodatkowa lub rozszerzona gwarancja) świadczone na rzecz Kupującego przez Sprzedającego, za które Sprzedający ma prawo naliczyć dodatkową opłatę o której wcześniej poinformuje Kupującego.

2. Kupujący ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu towaru na stronie Sklepu lub jeśli Kupujący skontaktuje się ze Sprzedającym i Sprzedający wyrazi taką zgodę.

3. Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.

4. Możliwość skorzystania z usługi dodanej jest uprawnieniem Kupującego.

4.1. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia głównego (np.dostarczenia jakiegoś Towaru).

5. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie dodatkowych danych lub zaakceptowanie określonych uwarunkowań.

5.1. W przypadku gdy Kupujący tego nie zrobi lub zrobi to w sposób niepełny podczas rejestracji lub składania zamówienia, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Kupującym poprzez wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny i poprosi Go o uzupełnienie.

5.2. Dane te zostaną przekazane Wykonawcy w celu świadczenia usług dodanych.

6. W przypadku nie uzupełnienia w sposób poprawny wymaganych danych Sprzedający ma prawo nie udzielać Kupującemu wybranej usługi dodanej.

7. Podanie danych jest dobrowolne.

8. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

9. Klient może korzystać ze Sklepu, w tym treści w celu zapoznania się z Towarami, jak i usługami dodanymi oraz w celu ich zakupu.

 

XII WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA- TREŚCI I OPINIE

 

1. Klient oświadcza, że nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu, w związku z czym nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku chęci podzielenia się uwagami dotyczącymi usprawnień, polepszenia funkcjonowania Sklepu lub wykrytych błędów Klient może wysłać wiadomość lub skontaktować się telefonicznie z Administratorem celem zasugerowania wprowadzenia zmian.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż treści Sklepu, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

4. Klient, umieszczając w Sklepie Opinię, udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją Sklepu lub Towarów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mające charakter promocyjny, reklamowy lub zawierające dane osób trzecich, jak i innych treści, które są w jakikolwiek sposób szkodliwe (np. wirusy) wulgarne, czy naruszające prawo.

 

XIII NARUSZENIA

 

1. Administrator udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta.

2. Administrator nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru, nie są wulgarne, reklamowe (bez jego wiedzy), w jakikolwiek sposób zagrażające Sprzedającemu, Klientom lub innym osobom, czy też łamiące powszechnie obowiązujące prawo.

3. W  przypadku zauważenia przez Sprzedającego dopuszczenia się czynów o charakterze bezprawnym, wulgarnym, reklamowym (bez jego wiedzy) lub w jego mniemaniu zagrażającym Sprzedającemu, Klientom lub innym osobom, Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Podobne zastosowanie ma w przypadku, gdy Sprzedający otrzyma zawiadomienia o popełnieniu któregokolwiek czynu niedozwolonego.

 

XIV DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU

 

1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

a. które destabilizowałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do Sklepu, jego zawartości lub korzystania z niego;

b. publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

c. korzystanie, rozpowszechnianie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);

d. podejmowanie innych działań na szkodę Sklepu, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

2. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Sklepu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

a. Klient/odwiedzający korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;

b. Klient/odwiedzający zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 

XV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia jest Sprzedający.

2. Kupujący, który dokonał Rejestracji i posiada Konto, a także który złożył zamówienie w Sklepie bez korzystania z Konta oraz zaakceptował treść Regulaminu wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sklepu oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Administratora lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

3. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Kupujący zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

5. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Kupującym drogą elektroniczną wiadomości reklamowych oraz newsletterów. 

7. Kupujący zachowuje prawo do usunięcia Konta w każdym momencie bez podawania Sprzedawcy jakichkolwiek przyczyn. 

8. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

 

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2016-08-01

2. Klient korzystający ze Sklepu akceptuje postanowienia tego regulaminu.

3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania ze Sklepu.

3.1. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, który pojawi się przy składaniu zamówienia przez Klienta.

3.2. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

4. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, Konto Klienta w Sklepie zostanie usunięte.

6. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem 7 ( słownie: siedem) dniowego okresu wypowiedzenia.

6.1. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

7. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.

8.1. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny dla siedziby Sprzedającego.

8.2. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń.

8.2.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.3. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

8.4. Wszelkie niezbędne informacje dot. rozstrzygania sporów można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

9. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

10. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.