Dane Osobowe

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 133, pozycja 883), zapewniamy użytkownikom prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest firma pat15.net Patryk Kłoda z siedzibą w Goleszowie.

Z wszystkimi pytaniami odnośnie prywatności na naszym portalu można zwracać się mailowo na: iod@[wytnij]pat15.net lub telefonicznie – numery podane w dziale kontakt.

 

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma pat15.net Patryk Kłoda z siedzibą we Goleszowie 43-440, ul. Wolności 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [tu właściwe] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: [tu KRS], REGON: 241240401, NIP: 5482534084, dalej Administrator.

 

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Email: iod@[wytnij]pat15.net
Poczta: pat15.net Patryk Kłoda. 43-440 Goleszów. ul. Wolności 15

 

Pochodzenie danych
Dane osobowe są zbierane w związku z aktywnością na stronie pat15.net oraz podczas obsługi Klienta.

 

Poufność danych klienta

Wiemy, że dane osobowe są dla każdej osoby sprawą poufną i wymagającą odpowiedniego bezpieczeństwa. Dane są zabezpieczone przy pomocy szyfrowanego hasła które musi składać się przynajmniej z 5 znaków. Nawet administratorzy nie mają możliwości odczytania Twojego hasła – jednyna możliwość w przypadku zapomnienia to wygenerowanie nowego. Każda próba zalogowania jest rejestrowana przez system – zarówno ta udana jak i ta zakończona niepowodzeniem. Każdy użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje hasło w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu.

 

Rodzaj przetwarzania danych osobowych
Do realizacji umowy niezbędne jest podanie adresu email. Brak zgody na przetwarzanie adresu email uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

 

Cel przetwarzania danych
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
• Świadczenia usług droga elektroniczną.
• Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
• Dokonywania płatności związanych z promocją ogłoszeń.
• Wystawiania dokumentów księgowych.
• Kontaktu ze pat15.net
• Obsługi zgłoszeń.
• Przyjmowania sugestii.
• Rozpatrywania reklamacji.
• Rozwiązywania problemów technicznych.
• Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością.
• Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
• Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
• Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.

Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
Ze względu na prawnie uzasadniony interes Pat15.net Patryk Kłoda dane osobowe są przetwarzane również w celu:
• Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
• Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
• Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
• Archiwizacji danych.

 

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Pat15.net do realizacji wskazanych wyżej celów.
Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

 

Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 

Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

 

Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych
Każdy użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 • Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
 • Usunięcia danych.
  Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.

Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

 • Drogą elektroniczną na adres: iod[wytnij]@pat15.net
 • Na adres: pat15.net Patryk Kłoda. 43-440 Goleszów, ul. Wolności 15
 • Osobiście w siedzibie Administratora.

Dane adresowe

Dane teleadresowe zawarte w profilu nie są wymagane podczas rejestracji, wymagamy ich jednak aby móc realizować Wasze zamówienia. Dane te nie są udostępniane żadnym innym podmiotom i są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu poprawnego realizowania zamówień.

 

Logi

Wszystkie operacje wykonywane w serwisie są logowane przez system i zapisywane. Logi systemowe mogą zawierać różne informacje takie jak – adres IP, host, data połączenia. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania statystycznych danych demograficznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku naruszenia prawa (próby włamania, bezprawnego dostępu do danych lub inne działania powodujące szkodę) dane te mogą zostać udostępnione na każde żądanie uprawnionych organów – Policja, prokuratura. Część serwisu może korzystać z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkownika, które pozwalają na identyfikację użytkownika i umożliwiają niektóre operacje. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

 

Informacja handlowa

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych produktów, produktów Partnerów z którymi współpracujemy.

 

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 50zł netto.

Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł netto, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.

Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.

Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

ORGAN NADZORCZY I SKARGI
W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 


Pliki Cookies
Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zawierają zapisane informacje o stronie internetowej, którą odwiedza Użytkownik, czas istnienia ciasteczka oraz unikalny numer przeglądarki. 
 
 
Do czego używane są cookies?
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 
 
Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 
 
 
Jakich cookies używamy?
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 
 
Jak zablokować pliki cookies?
Użytkownik ma możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookies strona może nie działać w sposób prawidłowy.
 
Informacje jak to zrobić dla najpopularniejszych przeglądarek: